Podmínky klubu

Podmínky klubu

Vybraný termín je pro realizaci produkce vždy potvrzen produkčním (provozním) klubu e-mailem.

Tímto je považováno za to, že je pořadatel srozuměn s uvedenými podmínkami a akceptuje je v plném rozsahu.

Zvukové a hudební vybavení klubu je standardně k dispozici a možno jej zapůjčit.

Pokud bude mít interpret vyšší nároky na zvukové a nástrojové vybavení než, které je k dispozici v klubu, musí si toto zajistit sám a vždy tuto skutečnost oznámit produkčnímu (provoznímu) klubu.

Za ztrátu či poškození zapůjčených nástrojů a zařízení nese plnou odpovědnost pořadatel akce.

1. Účinkující je zároveň pořadatelem akce.

Prostory klubu jsou pořadateli pronajmuty za úplatu 1,-Kč.

Maximální počet účinkujících kapel během hudebního večera 2.

Pořdatel je srozuměn s tím, že v případě, kdy během akce zazní písně, k nimž výkon práv spravuje kolektivní správce Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., IČ: 63839997 (dále jen “OSA”) je organizátor povinen postupovat podle zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon, zejména pak uzavřít  s OSA licenční smlouvu.

Provozovateli klubu nevzniká žádná povinnost vůči OSA.

Propagace, pozvánky a plakáty jsou v kompetenci interpretů. Je tedy hlavně v jejích zájmu, aby si zajistili návštěvnost své akce a propagovali ji na jejích webových prezentacích.

Klub se podílí na propagaci akcí tím, že nasdílí jejich plakáty nebo pozvánky na FB profil klubu, na jeho webové stránky a v placené plošné inzerci. 

2. V případě využití jakékoliv erární zvukové techniky je přítomen klubový zvukař, jehož náklady ve výši 1000,-Kč / akce uhradí pořadatel po skončení živé produkce. Zvukař je standardně na místě k dispozici v čase hodinu před začátkem produkce do času ukončení produkce. Cokoliv je požadováno nad tento časový rámec je třeba domluvit individuálně s produkcí. Výběr vstupného, pokud bude požadováno si zajistí pořadatel akce. Konání akce je podmíněno minimální útratou 5.000,-Kč. Případný rozdíl je povinen uhradit pořadatel akce po jejím skončení. 

3. Zvuková zkouška je minimálně 1 hodinu před začátkem akce. Pokud je v programu více kapel a je nutný delší čas na zvučení, je třeba domluvit se na tomto s produkčním klubu. Organizátor akce je zodpovědný za zaslání stage plánu, nástrojové specifikace a speciálních požadavků na emailový kontakt klubové produkce. Pokud toto neučiní, nevzniká povinnost zvukaře zajistit cokoliv nad rámec standardního ozvučení akce. Kapelám je doporučeno ve vlastním zájmu řídit se organizačními i technickými požadavky klubového zvukaře.

4. Kapela ani nikdo jiný jakkoli spojený s pořadatelem nemá právo na akci donášet ani konzumovat vlastní (v klubu nezakoupené) alkoholické/nealkoholické nápoje či občerstvení. Pořadatel se zavazuje, že zajistí splnění podmínek podle tohoto bodu. V případě porušení této podmínky je majitel klubu oprávněn akci okamžitě zrušit.

 

5. Pokud pořadatel akce nevysloví, min. sedm dní před konáním živé produkce, nesouhlas s pořizováním foto, video a zvukových záznamů pořizovaných klubem za účelem propagace klubu, je tímto klub oprávněn pořízené snímky a nahrávky za výše uvedeným účelem použít. V případě, že nedojde k potvrzení podmínek klubu ze strany zájemce (písemnou formou) o produkci a přesto dojde k této živé produkci, bude ze strany klubu považováno uskutečnění produkce jako souhlas s podmínkami klubu ze strany zájemce.

6. Začátek produkce je ve 20:00 hod a její ukončení je ve 23:00 hod není-li s produkčním klubu předem domluveno jinak. Účinkující vyklidí prostor pódia do půl hodiny od ukončení své produkce. Provozovatel klubu zajišťuje obsluhu na baru max. do hodiny od ukončení produkce. Případné prodloužení je možné po případné dohodě s obsluhou na baru. V případě uskladnění zvukových a hudebních zařízeních v prostorách klubu, donesených pořadatelem akce, před a po skončení živé produkce, nenese klub žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození. 

7. Změna programu vyhrazena.

Klub si vyhrazuje možnost akci zrušit z provozních nebo technických důvodů, nebo pokud zjistí skutečnosti, které by mohli vést k ohrožení zdraví či majetku nebo porušení zákonů ČR.

Provozovateli klubu nevzniká finanční povinnost vůči nárokům pořadatele akce, vzniklých z důvodů zrušení živé produkce provozovatelem klubu. 

Provozovatel klubu si vyhrazuje zrušit jakoukoliv akci, o které se dozví, že jsou v rozporu se zákony České republiky nebo dobrými mravy. Pokud je součástí programu akce jakékoliv vystoupení, které může ze své povahy ohrozit vybavení klubu nebo zdraví návštěvníků (zejména různé pyrotechnické efekty, fire show atp.) je pořadatel akce tuto skutečnost povinen oznámit provozovateli klubu nejméně sedm dní před konáním akce. Provozovatel klubu si vyhrazuje právo konání výše zmíněného vystoupení zakázat.

8. Pořadatel akce je povinen, bezprostředně po ukončení živé produkce zajistit odstranění hudebních, zvukových a jiných zařízeních donesených pořadatelem, kapelami či kýmkoliv jiným jakkoli spojeným s pořadatelem z prostoru pódia. 

V případě nedodržení tohoto ujednání je oprávněn majitel klubu zajistit odstranění zařízeních donesených pořadatelem akce, jeho pracovníky. Za případné škody na zařízeních a nástrojích nenese v žádném případě odpovědnost majitel klubu.

Pořadatel akce je odpovědný za odložené věci hostů v prostorách pronajatého klubu. Při běžném provozu klubu, je klub zodpovědný za odložené věci hostů, v případě odložení do střežených míst klubu. Za věci odložené na věšácích a opěradlech židlí, nenese klub žádnou odpovědnost. 

Pořadatel akce je za všech okolností povinen dodržovat platné zákony ČR, dodržovat bezpečnostní opatření a předcházet tím škodám na zdraví a majetku. Pořadatel akce je také bezpodmínečně povinen dodržovat pokyny provozovatele klubu a všech jeho zaměstnanců. Pořadatel akce je povinen uhradit provozovateli klubu jakoukoliv škodu, kterou mu svojí činností či nedbalostí způsobí. 

9. Propagace ze strany klubu

Klubové webové stránky, Facebook, Bandzone, Festigo, Informuj, Kudy z nudy, Rádio Beat, video a statická propagace v okolí vstupu do klubu.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2013

Poslední aktualizace: 11.10.2019